Polaroid DVC-2000

  1. Open the disc tray
  2. Press SETUP
  3. Go to Preferences
  4. Enter 1, 3, 6, 9